För att säkerställa både din hälsa och ditt enskilda avlopp är det viktigt att ha ett tjänligt dricksvatten från din egen brunn.

Backspolning från dricksvattenrening får inte ledas till ditt enskilda avlopp, då detta vatten kan förorsaka både slamflykt som ”täpper” igen spridarrören i bädden eller orsakar för hög belastning av vatten och organiskt material.

  • Ett hårt vatten som innehåller höga halter kalcium och magnesium kan orsaka utfällningar och igensättningar av avloppet.
  • För mjukt vatten (hårdhet < 5dH) kan ge problem i avloppet med igensättningar och kan orsaka korrosion på rören.
  • För höga halter av järn kan (>0,5 mg/l) orsaka beläggningar på fastighetens rör samt igensättning av avloppet.
  • För lågt eller för högt pH-värde påverkar reningen negativt genom att biofilmen i infiltrationen eller det aktiva slammet i reningsverket inte har ”rätt” förutsättningar för att ”bryta ner” dom organiska ämnena i avloppsvattnet, detta leder till igensättning av avloppet.

Innan du installerar ditt enskilda avlopp bör du kontrollera ditt dricksvatten.

Ditt dricksvatten kan du kontrollera hos vår samarbetspartner, BWT