Markbädd

Markbädd

Om genomsläppligheten i de naturliga jordarterna är för låg måste en artificiell infiltration skapas. Spridningen av vattnet sker på traditionellt, beprövat sätt genom rejäla spridarrör, dock anläggs en s.k. markbädd bestående av olika fraktioner kross/makadam som vattnet infiltreras igenom. I botten används ett nedre spridarsystem som samlar upp det infiltrerade vattnet och leder bort det till exempel ett dike.

Markbädd används även vid begränsad tomtyta, begränsat avstånd till exempelvis dricksvattenbrunn.

Jordarternas genomsläpplighet mäts genom s.k. siktprov vilket kräver att provgropar grävs.

Provgroparna säkerställer även grundvattennivån, ett avloppsvatten skall infiltreras genom 1 m infiltrationsbädd innan kontakt med grundvatten får ske. Våra installatörer och er kommun hjälper er med att kartlägga behovet på erforderligt avloppssystem.

Installationsanvisning Infiltrationssystem
Uponor planritning markbädd

Hitta återförsäljare och installatör här

Produkt RSK-nr Uponor-nr
Markbädd för 5pe 5619172 1054672
Komplett paket
Innehåller: Fiberduk
Nedre rörsystem
Utloppsbrunn