Jag måste byta ut mitt avlopp, vad skall jag välja?

Börja med att kontakta miljökontoret i din kommun för att få reda på vilka skyddsnivåer på miljö och hälsoskydd som gäller din fastighet.

Hur fungerar ett minireningsverk?

Precis likadant som ett stort kommunalt reningsverk, men det är anpassat till exempelvis 1 hushåll.

Hur mycket vatten renar ett reningsverk för 1 hushåll?

Uponors minireningsverk för ett hushåll klarar av att rena minst 750 l/d.

Måste man ha ett besiktningsavtal?

Nej inte enligt lag, men för att säkerställa garantier och reningsverkets funktion så rekommenderar vi att man tecknar ett avtal med någon av våra samarbetspartners.

Var tecknar jag avtal och vad ingår?

Ett besiktningsavtal tecknar du med någon av våra återförsäljare genom att klicka här!

Var köper jag förbrukningsvaror?

Du köper flockningsmedel, näringslösning eller slampåsar hos våra återförsäljare eller servicepartners.

Vad bör jag tänka på när jag har valt en sluten tank?

Se till att fastigheten är utrustad med snålspolande kranar och toalett så att inte tanken blir full med ”vatten”. Försök att bara leda toalettavloppet till tanken och det övriga vattnet till en annan lösning, förslagsvis någon av våra BAD, DISK, TVÄTT-lösningar.

Hur stor slamavskiljare skall jag ha till mitt enfamiljshus?

En slamavskiljare för ett hushåll skall ha en volym på minst 2 m³. HUR OFTA BÖR jag tömma min slamavskiljare? Minst 1 gång per år. Läs mer om slamavskiljare här.

Vad är en infiltrationsanläggning?

Det är den äldsta och mest vanliga lösningen för att rena avloppsvatten. Vattnet leds från trekammarbrunnen vidare till infiltrationsbädden som vanligtvis är ca 30 m² stor, där renas avloppsvattnet i en biofilm som skapas i marken.

Hur vet jat om jag kan ha infiltration?

För att veta det måste man ”gräva” provgropar (minst 2 meter djupa) på den tilltänka platsen och kontrollera så att det inte är för högt grundvatten eller närhet till berggrund samt att jordarten i marken är genomsläppligt. Detta kan en entreprenör hjälpa till med.

Vad är en markbädd och när väljer jag denna lösning?

En markbädd är en konstgjord infiltrationsbädd och denna lösning väljer man när det är täta jordarter i marken tex silt eller lera.

När måste jag ha fosforfälning på min avloppsanläggning?

Om du har hög skyddsnivå på miljöskydd eller anlägger en markbädd.

Vad är gråvatten?

Det är avloppsvatten från Bad, Disk och Tvätt, även kallat BDT.

När väljer jag ett gråvattenfilter?

Vi har två olika storlekar på våra gråvattenfilter ett för mindre enkla fritidshus (BDT-Easy) och ett större för permanenthus (BDT-Easy plus). Dessa lösningar används då man har begränsad plats på tomten, högt grundvatten eller närhet till berg.

Hur stor plats tar en infiltration eller markbädd för gråvatten?

När man renar vatten i en markbaserad rening, så skall det alltid vara en slamavskiljare på minst två kammare och därefter leds vattnet vidare till bädden. Om man kan utföra en infiltrationsanläggning så blir bädden ca 20 m² och om man bygger en markbädd blir ytan ca 15 m².