Minireningsverk

Ett minireningsverk kombinerar biologisk och kemisk process och motsvarar ett kommunalt verk vad gäller processkontroll och spårbarhet. Vattenprover kan tas efter verket för analys av kvaliteten. Ett Uponor minireningsverk är utvecklat för att klara hög miljöskyddsklass, vilket också verifierats genom oberoende tester.

Minireningsverken är certifierade enligt den europeiska produktstandarden EN 12566-3 och är CE-märkta. EN 12566-3 certifieringen omfattar reningsverk avsedda för små avloppsanläggningar (minireningsverk) upp till 50 pE

Minireningsverken är avsedda för att rena avloppsvatten från permanenta boenden och fritidshus, som inte har tillgång till kommunalt avlopp.

Våra minireningsverk testas mot läckage och levereras nyckelfärdiga från vår fabrik utanför Borås. De är kompakta och därmed enkla att installera.

Miljö och hälsa är prioriterade frågor där vägen är utstakad, ambitionsnivån och kraven från våra myndigheter kommer kontinuerligt att höjas. Ett minireningsverk med sin spårbarhet av process och reningsgrad är en säker investering som står upp även mot framtida mål och krav

 

 

Uponor Clean I – landets driftsäkraste minireningsverk
Ett nyckelfärdigt minireningsverk som är lågbyggt för enkel och kostnadseffektiv installation.

Funktionen bygger på satsvis reningsteknik, aktiv slamprocess och kemisk utfällning av fosfor. Avloppsvattnet renas i satser av samma storlek och därmed rengörs alla avloppssatser lika effektivt. När reningsprocessen är avslutad pumpas det renade vattnet till den tänkta utloppsplatsen. Fungerar både vid kontinuerlig drift och i fritidshus tack vare semesterautomatik. Semesterautomatik tillåter att minireningsverket tar pauser i reningen och hålls vid liv genom cirkulation och underhållsluftning

Störningar i processen övervakas och avspeglas bekvämt via en trådlös larmpanel. En provtagningsbrunn kan installeras efter verket för mätning av reningsgraden via vattenanalys

Clean I har en maximal kapacitet på 1050 liter/d vilket enligt tabellvärden med marginal motsvarar avloppsmängden från 1 hushåll, 5 pE (850 liter/d)

Uponor Clean I

Prestandadeklaration Clean I Minireningsverk

WehoPuts – Kompostera ditt avfall själv

Wehoputs 5 är ett val för den kretsloppsmedvetna kunden. Försedd med ett eget ekologiskt slamuppsamlingssystem, där man pumpar slam i en slampåse. Slammet kan komposteras som bioavfall.

Wehoputs 5 är också ett utmärkt val vid installationer där möjlighet till slamsugning antingen är begränsad såsom vid bristfälliga vägar eller helt enkelt inte finns såsom installationer på öar i skärgården

Wehoputs är dimensionerat för behandling av vatten från ett permanent hushåll,  5 pE.  Kemikalier och slampåsar kan levereras i samband med service.

WehoPuts 5-10pe

Prestandadeklaration WehoPuts 5-10pe

Hitta din Återförsäljare och Servicepartner

Serviceavtal och förbrukningsmaterial

I samband med installation av ett reningsverk rekommenderar vi att man tecknar ett serviceavtal med någon av våra auktoriserade servicepartners . Ett serviceavtal tecknas för att årligen eller vid behov kontrollera anläggningens funktion, kontrollmäta slamnivån, kontrollmäta pH-värde, temperatur och fosforhalter. Våra servicepartners erbjuder även teknisk support

Årlig service enligt tillverkarens rekommendationer är en enkel väg till bekymmerfri drift

Service på en Uponor produkt ombesörjs av auktoriserade servicepartners som är experter på Uponors produkter. Det är flexibelt att vara ägare till en Uponor produkt. Man kan  jämföra erbjudanden och bestämmer själv vilken servicepartner som skall anlitas.

Förbrukningsmaterial som till exempel flockningsmedel köper du hos K-Rauta, Hornbach, Granngården eller hos din servicepartner.

Installation och service på Uponor´s produkter

Hitta servicepartners och återförsäljare här