Slamavskiljare

Slamavskiljare / Trekammarbrunn

Den grundläggande principen för eget avlopp: Slam separeras och vatten leds vidare för rening.

En slamavskiljare/trekammarbrunn är en del av avloppssystem som inte är kopplat till ett kommunalt reningsverk. Innan toalettvatten/bdt-vatten går vidare för rening fångas stora partiklar upp i avskiljaren. Den vanligaste typen av slamavskiljare är trekammarbrunnen.

Trekammarbrunnen består, som namnet antyder, av tre kammare, där den första, största kammaren fångar upp den stora delen av slammet. Efter filtreringen i första kammaren går vattnet vidare till andra och tredje kammaren för vidare filtrering innan det leds vidare till en infiltrationsanläggning.

Storleken på slamavskiljaren beror på antalet anslutna personer, avloppsvattentyp och vald reningsmetod. Är det endast BDT-vatten som ska avledas behövs inte lika stor anläggning som för blandat avloppsvatten då belastningen inte är lika hög.

Alla slamavskiljare/trekammarbrunnar från Uponor är utformade enligt Naturvårdsverkets gällande normer. Produkterna möter kraven enligt svensk Standard SS 82 56 20, SS 82 56 26, Europeisk Standard SS-EN 12566-1, SPF Verksnorm 1300 och VAV TG-regler 4/90. De är därtill typgodkända av SITAC enligt Boverkets Byggregler.

Produkt RSK-nr Uponor-nr
Slamavskiljare BDT 5 PE 5618507 1050913
Volym: 1 m³
Längd: 1705mm
Höjd: 1350mm
Bredd: 1685mm
Vikt: 85kg

 

Produkt RSK-nr Uponor-nr
Slamavskiljare KL + BDT 5 PE 5619170 1050912
Volym: 2 m³
Längd: 2400mm
Höjd: 1350mm
Bredd: 1450mm
Vikt: 165kg

Rening efter slamavskiljare / trekammarbrunn

Infiltrering genom jordlager är naturens egna sätt att rena vatten på. I en infiltrationsanläggning sprider man vattnet genom naturliga jordlager eller artificiella jordlager (makadam). En biohud bildas i infiltrationslagren där de goda bakterierna bryter ner biologisk materia (s.k. BOD), processen är syrekrävande. Utan avloppsbehandling hade ovannämnd biologisk materia hamnat i våra sjöar och där brutits ner på samma sätt. Eftersom syre krävs för nedbrytningsprocessen skulle våra sjöar drabbas av syrebrist med bland annat fiskdöd som följd

För att en infiltration skall fungera är det mycket viktigt att infiltrationen inte sätter igen av exempelvis slam vid slamflykt från slamavskiljaren. Tillgången på syre måste också vara konstant annars dör biofilmen. Vid anaerob process (för lite syre) börjar infiltrationen lukta, vid igensättningar stiger vattennivån, då vattnet inte hinner infiltrera.

Vid nämnda störningar måste i värsta fall infiltrationen grävas om vilket är kostsamt och tidskrävande

Uponor´s filosofi gällande infiltrationsprodukter är att tillämpa beprövad teknik enligt gällande allmänna råd.  För att motverka igensättningar och syrebrist tillämpas rejäla spridarrör som sprider vattnet direkt mot för ändamålet anpassad kross/makadam. Är genomsläppligheten hos de naturliga jordlagren för låg kan markbädd tillämpas

Installationsanvisning Infiltrationssystem

Prestandadeklaration Slamavskiljare 2 m3 med Xylem pump

Prestandadeklaration Slamavskiljare 2 m3

Prestandadeklaration Slamavskiljare 4 m3

Prestandadeklaration Slamavskiljare 6 m3

 

Hitta din Återförsäljare och Servicepartner

Produkt RSK-nr Uponor-nr
Slamavskiljare med pump 5622339 1084880
Volym: 2.4 m³
Längd: 2400mm
Höjd: 1375mm
Bredd: 1450mm
Vikt: 227kg
Produkt RSK-nr Uponor-nr
Slamavskiljare KL + BDT 10 pE 5618820 1063951
Volym: 4 m³
Längd: 3800mm
Höjd: 1400mm
Bredd: 2400mm
Vikt: 340kg
Produkt RSK-nr Uponor-nr
Slamavskiljare KL + BDT 15 pE 5618821 1063952
Volym: 6 m³
Längd:  -mm
Höjd: 1400mm
Bredd: 2400mm
Vikt: 510kg