Slamavskiljare

DEN GRUNDLÄGGANDE PRINCIPEN FÖR
EGET AVLOPP: SLAM SEPARERAS OCH
VATTEN LEDS VIDARE FÖR RENING

FÖR RENING EFTER SLAMAVSKILJARE FINNS OLIKA ALTERNATIV:

Slamavskiljare med infiltration
I en infiltrationsanläggning renas avloppsvattnet i befintlig mark genom att det rinner ner igenom de naturliga jordlagren och sprids via marken till grundvattnet I övergången mellan spridningslager (makadam) och underliggande jordlager bildas en biofilm där det sker en biologisk reduktion av organiskt material och smittoämnen innan avloppsvattnet når grundvattnet.

Traditionell infiltration med spridarrör och makadam
Den vanligaste typen av rening efter slamavskiljaren är traditionell infiltration som byggs av spridarrör och makadam.

Infiltration med infiltrationsmoduler
Fungerar som en ordinär infiltrationsanläggning, men den biologiska reningen sker på ”nätrörstrådarna” i infiltrationsmodulen. Detta alternativ används om det är svårt att få tag i makadam eller då anläggningens placering gör det omöjligt att frakta tunga massor.

1 kubik

1 kubik med infiltration

1 kubik med infiltrationsmoduler/markbädd

2 kubik

2 kubik med infiltration

2 kubik utan pump

2 kubik med markbädd

2,4 kubik med pump

4 kubik med infiltration

4 kubik

6 kubik med infiltration

6 kubik

 

HITTA NÄRMASTE INSTALLATÖR/ÅTERFÖRSÄLJARE

Slamavskiljare med markbädd
En markbädd bygger i princip på samma process som en infiltrationsanläggning. Anläggningstypen används då jordlagren består av silt eller lera. Förenklat kan man säga att man ersätter de täta jordlagren med en ”konstgjord” jordart (markbäddssand). För att kunna bygga en markbäddsanläggning krävs det en utloppsplats typ: dike eller vattendrag som kan ta emot det renade vattnet.

2 kubik med markbädd

HITTA NÄRMASTE INSTALLATÖR/ÅTERFÖRSÄLJARE

Slamavskiljare Vid krav på extra rening av fosfor
När kraven på reduktion av fosfor är höga eller när man anlägger en markbädd, måste man komplettera anläggningen med fosforfällning. Fällningen sker i slamavskiljaren och är flödesstyrd. Efter fällningen leds avloppsvattnet till en infiltration eller en markbädd för vidare behandling.

LADDA HEM PRODUKTBLAD FÖR FOSFORRENING

HITTA NÄRMASTE INSTALLATÖR/ÅTERFÖRSÄLJARE